Projekty

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti SLOVSTOS, spol. s r.o.

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti SLOVSTOS, spol. s r.o., a tým zabezpečenia zníženia nákladov na spotrebu energií. Tento cieľ sa dosiahne zrealizovaním dvoch hlavných projektových aktivít:

 

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov, predmetom ktorej bude realizácia týchto opatrení:

  1. Zlepšenie tepelno-technických parametrov a rekonštrukcia vykurovacieho systému v hlavnej výrobnej budove (HVB) - pozostávajúce z výmeny okien a dverí, zateplenia strechy, výmeny strešnej krytiny, rekonštrukcie vykurovacieho systému a inštalácie kotla na drevnú štiepku;
  2. Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy v HVB;
  3. Inštalácie FVE na streche HVB;
  4. Výmena okien a dverí na prevádzkovom objekte klampiareň.

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 02/2020

Nenávratný finančný príspevok: 185 435,95 EUR

Operačný program Kvalita životného prostredia           Európsky fond regionálneho rozvoja          Slovenská inovačná a energetická agentúra


Názov projektu: Modernizácia spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o.

Účel projektu: Účelom projektu je modernizácia spoločnosti s cieľom udržania a následne postupného rastu zamestnanosti, podpory rastu a rozvoja spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu a vytvorenie podmienok pre zavádzanie inovačných postupov.

Aktivity projektu:

  1. Modernizácia HW a SW vybavenia spoločnosti
  2. Modernizácia pracovného prostredia spoločnosti
  3. Modernizácia technologického vybavenia

Dátum realizácie projektu: 07/2018 – 06/2019

Miesto realizácie projektu: Jasová

Finančná podpora: 50 000,- EUR

Poskytovateľ finančnej podpory: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Adresa

SLOVTOS spol. s r.o.
941 34 Jasová 600
Slovenská Republika

E-MAIL A TELEfÓN

Sociálne siete

FACEBOOK
LINKEDIN